Kwaliteit

Beroepsorganisatie NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen)

Met mijn praktijk ben ik lid van de NVL , de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC. Zij maakt zich sinds 1993 sterk voor de belangen van de beroepsgroep, voor de kwaliteit van het vak en voor de aangesloten leden. Voor vergoeding van lactatiekundige zorg is lidmaatschap van de NVL nodig.

Privacyprotocol van de NVL
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De NVL heeft hiervoor dit Privacyprotocol ontwikkeld.

Beroepsprofiel van de Nederlandse lactatiekundige IBCLC
Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de borstvoedende moeder en haar kind. Het is de taak van de IBCLC om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders ondersteunen tijdens hun borstvoedingsavontuur. Hier vind je de laatste versie van het Beroepsprofiel .

Klachtenprocedure
Borstvoedingscentrum Panta Rhei is, zoals wettelijk verplicht, aangesloten bij een geschilleninstantie, namelijk het Klachtenportaal Zorg.
Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de hulp die je van je van mij als lactatiekundige IBCLC hebt gehad. Hopelijk laat je me dat weten, zodat we je klacht samen kunnen bespreken. Ik hoor graag wat beter had gekund! Komen we er niet uit, dan vind je op de website van de NVL uitleg over hoe je een klacht kunt indienen.

De WHO-code
De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'. De WHO-code heeft tot doel dat ouders zelf een keuze kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.
Ik houd mij met mijn praktijk aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm.
Ik onderschrijf de WHO-code van harte en daarom werk ik alleen met merken en producten die de WHO-code niet schenden.

De WHO-code streeft ernaar:

  • borstvoeding te beschermen en bevorderen;
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen;
  • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt;
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

Via de onderstaande links lees je (meer over) de WHO-code.

https://www.unicef.nl/media/3388597/who-code.pdf

http://www.borstvoedingsraad.nl/siteAssets/PDF/Instrument%20weegpunten%20sponsoring.pdf

Professional association NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen)

With my practice, I am a member of the NVL, the professional association of accredited lactation consultants IBCLC. The NVL exists since 1993 and works to defend the interests and the quality of the profession, and for the registered members. Reimbursement of costs for lactation care require membership of the NLV.

Privacy protocol of the NVL
Since 25th May 2018, the Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in effect, a law regarding privacy regulations and data protection. The NVL developed a Privacy protocol (in Dutch) for this.

Professional profile of the Dutch lactation consultant IBCLC
A Lactation Consultant IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) is a certified health professional focussing on the needs and worries of a breastfeeding mother and her child. It is the IBCLC’s task to hand share information, knowledge and expertise that support parents in the breastfeeding adventure. You find the latest version of the professional profile (in Dutch) here.

Complaint procedure
Borstvoedingscentrum Panta Rhei is, as lawfully required, registered with an arbitration body to settle possible disputes, called Klachtenportaal Zorg.
Maybe you are not satisfied with the support I gave you. If so, please let me know, so that we can discuss your complaint together, because I really like to know what could have been better! In case we can’t solve it together, you can go to the NVL website, where you will find information about starting a complaint procedure.

The WHO-code
The WHO-code’s full name is ‘International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes'. The WHO-code’s goal is to allow parents to make feeding choices for their baby, without the influence of commercial parties. Thanks to the WHO-code, the marketing for formula for babies below six months of age has been restricted in the Netherlands. The WHO-code is more comprehensive than the Dutch ‘Commodity Law’ or than European laws and rules.
With my practice, I comply with the WHO-code in its most elaborate form. I wholeheartedly agree with the WHO-code and therefore, I only work with brands and products that do not violate the WHO-code. You can find the WHO-code here .

Beroepsorganisatie NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen)

Mit meiner Praxis bin ich Mitglied des NVL, der Berufsverein für Laktationsberaterinnen IBCLC. Der Verein macht sich seit 1993 stark für die Belange der Berufsgruppe, für die Kwalität des Berufs und für die Mitglieder des Vereins. Für Erstattung der Kosten muss man Mitglied des NVL sein.

Privacyprotocol van de NVL
Seit dem 25. Mai 2018 gibt es in den Niederlanden strengere Regel für Datenschutz. Der NVL hat dafür ein Datenschutzprotokol (auf Niederländisch) entwickelt.

Berufsprofil der Niederländische Laktationsberaterin IBCLC
Eine Laktationsberaterin IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) is eine zertifizierte Gesundheitsexpertin die sich bemüht um die Bedürfnisse und Sorgen der stillenden Mutter und ihr Kind. Die IBCLC hat die Aufgabe Information, Kenntnisse und Expertise rüberzureichen die Eltern unterstützen bei dem Stillabenteuer. Hier befindet sich die letzte Version des Berufsprofils (auf Niederländisch).

Klageverfahren
Borstvoedingscentrum Panta Rhei is, wie rechtlich verbindlich, einer Rechtsstreitigkeiteninstanz angeschlossen, nämlich Klachtenportaal Zorg.
Es kann passieren dass du nicht zufrieden bist mit der Hilfe die ich dir gegeben habe in meiner Rolle von IBCLC. Hoffentlich sagst du mir darüber Bescheid, damit wir das hoffentlich zusammen besprechen können. Ich höre gerne was besser hätte sein können! Falls wir die Sache zusammen nicht lösen können, findest du auf der Website des NVLs Informationen (auf Niederländisch oder English) über wie man eine Klage einreichen kann.

De WHO-code
Der WHO-Kodex heisst vollständig der Internationale Kodex für die Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten'. Das Ziel ist dafür zu sorgen dass Eltern selber wählen können wie sie ihr Kind nähren wollen, ohne Beeinflussung von kommerziellen Partien. Dank des WHO-Kodex ist auf jeden Fall in den Niederlanden die Werbung für Babynahrung bis 6 Monaten eingedämmt.
Der WHO-Kodex ist ausgedehnter als das Niederländische Warengesetz oder die Europäischen Vorschriften.
Mit meiner Praxis halte ich mich an den ursprünglichen WHO-Kodex. Ich unterschreibe den Kodex vom ganzen Herzen und deswegen arbeite ich nur mit Marken und Produkten die den Kodex nicht verletzen.

Der WHO-Kodex bemüht sich:

  • Stillen zu schützen und zu fördern;
  • Eltern richtige und ausreichende Information zu überreichen;
  • dass Ersatzmittel für Muttermilch – falls notwendig – richtig benutzt werden;
  • dass Richtlinien für den Verkauf und die Werbung für Babynahrung eingehalten werden.

Hier findet man die Englische Version und Hintergrundinformation .