Lactatiekundige

Wat doet de lactatiekundige?

Borstvoeding is een proces waarop je pasgeborene op allerlei manieren is voorbereid. Wanneer je haar in het eerste uur haar gang laat gaan en haar reflexen niet verstoort, heb je een grote kans op een goede start met je gezonde, op tijd geboren baby.

Soms verloopt de start om wat voor reden dan ook niet optimaal of doen zich na weken ineens problemen voor. Dan is het fijn als er iemand is die samen met jou kijkt hoe je met je baby weer op het goede spoor kunt komen. De lactatiekundige is in dat geval de zorgverlener bij uitstek, de specialist voor de vrouwelijke borst en alle processen rondom het voeden van je baby. Wanneer je bij twijfels of bij een probleem tijdig de lactatiekundige inschakelt, kun je voorkomen dat de situatie uitgroeit tot een wirwar aan zorgen.

Borstvoeding geven is een vrouwelijke kunst, een vaardigheid die raakt aan veel aspecten van moederschap en vrouw zijn. Je kunt je daarom met een heel scala aan vragen tot de lactatiekundige richten. Veelvoorkomende vragen gaan over het aanleggen, de melkproductie en kolven, maar je kunt ook denken aan ziekte van moeder of kind, medicijngebruik, groei van de baby of vroeggeboorte. Daarnaast kan het zijn dat je je emotioneel overweldigd voelt door alles wat er gebeurt. Ook daarvoor vind je bij Panta Rhei een aandachtig luisterend oor.

What does the lactation consultant do?

Breastfeeding is a process for which your newborn is prepared in many different ways. When you let her have her way within the first hour after she is born and you do not disturb her reflexes, chances are you will have a good start with your healthy, term baby.

Sometimes, the start, for whatever reason, is not so smooth or after some weeks, you may suddenly face problems. Then you could do with someone who, together with you, will consider how to get you and your baby back on track. In those cases, the lactation consultant is the pre-eminent health care provider, specialist in the realm of the female breast and processes with regard to feeding your baby. When you contact her timely in case of doubts or a problem, you will be able to prevent the situation from growing into a crisscross of worries.

Breastfeeding is a womanly art, a skill that touches many aspects of motherhood and womanhood. Therefore, you can approach the lactation consultant with a wide spectrum of questions. Frequently asked questions deal with latching, milk production and pumping, but you can also think of illness in mother or child, use of medication, baby’s growth or prematurity. Besides all this, you may feel emotionally overwhelmed by everything that is happening. For that, too, you find an attentively listening ear at Panta Rhei.

Was macht die Laktationsberaterin?

Stillen ist ein Prozess, auf den Ihr Neugeborenes auf ganz viele Weisen vorbereitet ist. Wenn Sie es in der ersten Stunde seinen Gang gehen lassen und seine Reflexe nicht stören, haben Sie eine große Chance auf einen guten Anfang mit Ihrem gesunden, rechtzeitig geborenen Baby.

Manchmal ist der Anfang aus egal welchem Anlass nicht optimal oder entstehen nach Wochen auf einmal Probleme. Dann wäre es schön, jemanden da zu haben, der zusammen mit Ihnen herauszufinden versucht, wie Sie mit Ihrem Baby wieder auf den richtigen Weg kommen. In derartigen Fällen ist die Laktationsberaterin die Pflegekraft par exellence, die Expertin für die weibliche Brust und für alle Sachen im Bezug auf das Stillen Ihres Babys. Wenn man sie bei Zweifeln oder einem Problem schnell herbeiruft, kann man vermeiden, dass die Situation zu einem Wirrwarr von Sorgen anwächst.

Stillen ist eine weibliche Kunst, eine Fähigkeit die mit vielen Aspekten von Mutterschaft und Frausein zu tun hat. Sie können sich darum mit einer Reihe von Fragen an die Laktationsberaterin wenden. Häufig gestellte Fragen betreffen anlegen, Milchproduktion oder abpumpen, aber man kann auch denken an Krankheit in Mutter oder Kind, Arzneimittelgebrauch, Babys Wachstum oder Frühgeburt. Daneben kann es so sein dass Sie sich emotionell überwältigt fühlen von allem was passiert. Auch dann finden Sie bei Panta Rhei ein andächtiges, offenes Ohr.

"Veelvoorkomende vragen gaan over het aanleggen, de melkproductie en kolven, maar je kunt ook denken aan ziekte van moeder of kind, medicijngebruik, groei van de baby of vroeggeboorte."